Ολοκληρώνουν το “έγκλημα” των μουφτήδων …Εάλω η Θράκη

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí áíáìíçóôéêÞ öùôïãñáößá ôïõ íÝïõ Õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êõâÝñíçóçóò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,ðïõ ðñïÝêõøå ìåôÜ ôïí áíáó÷çìáôéóìü ôçò 4çò Íïåìâñßïõ 2016,óÞìåñá ÊõñéáêÞ 6 Íïìåâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

“Στόχος” της κυβέρνησης και η Θράκη… Εν τω μέσω λοιπόν, του θέρους και ενώ η Ελλάδα πενθεί τους αδικοχαμένους νεκρούς συνανθρώπους μας, εξαιτίας τραγικών κυβερνητικών χειρισμών, η Κυβέρνηση.. Διαβάστε περισσότερα

Loading...